zpět na domovskou stránku KROK 

PREVENCE VE ŠKOLÁCH – Jak se chránit

V rámci prevence dětí a mládeže realizujeme na školách Preventivní program rizikového chování, pod názvem „Klipper“ neboli komplexní a dlouhodobý program všeobecné základní prevence a poradenství v oblasti rizikového chování na školách.

Chceme pro Vás jen o trochu víc bezpečí, jistoty, lásky, radosti, a abyste si mohli dovolit být SVÍ!
Mgr. Zuzana Hrbotická , vedoucí programů prevence

Z naší 20 leté zkušenosti, jsou nyní pro žáky a studenty aktuální tato témata:

  • Vztahy, komunikace, spolupráce ve třídě (dodržování řádu a slušného chování)
  • Výchovné problémy: šikana, kyber šikana, závislosti na drogách, alkoholu, kouření, gambling (sázení a hraní)
  • Jak chránit sám sebe ve škole, mimo školu i doma (sexualita, konflikty, nebezpečné situace: v cizím prostředí, cizí lidé, na internetu)

Cílem našeho programu je minimalizovat rizika spojená s rizikovým chováním a podněcovat žáky a studenty ke změně zaběhnutých vzorců negativního chování a jednání, posilovat pozitivní vztahy a rozvíjet jejich osobnost.

V roce 2017 jsme realizovali
233 preventivních programů,
jichž se celkem zúčastnilo cca 4427 žáků.

V roce 2018 jsme realizovali
231 preventivních programů,
jichž se celkem zúčastnilo cca 2312 žáků.

V rámci rizikového chování pracujeme s tématy osobnostního a sociálního rozvoje, jako jsou postoje, hodnoty, sebeúcta, sexualita, sebepoznání, komunikace, rozhodování a další. Tato témata se prolínají jednotlivými tematickými bloky, rozdělenými pro práci na I. a II. stupni ZŠ. Pro odborná učiliště a střední školy si mohou pedagogové vybrat vhodný program z nabídky pro druhý stupeň ZŠ, výjimečně jsme schopni určité téma zpracovat tzv. na míru. Při práci s třídními kolektivy jsou používány například metody práce zážitkové pedagogiky či dramatické výchovy.

Program probíhá převážně ve třídách – v přirozeném prostředí žáků a studentů.

 

PRIMÁRNÍ CÍLOVÁ SKUPINA                                                           

  • Mladší školní věk (6 – 12 let) – žáci I. stupně ZŠ
  • Starší školní věk (12 – 15 let) – žáci II. Stupně ZŠ
  • Mládež (15 – 19 let) – studenti SŠ, SOŠ, Gymnázií a SOU

 

SEKUNDÁRNÍ CÍLOVÁ SKUPINA

Sekundární cílovou skupinu tvoří:

  • Pedagogové
  • Rodiče (například při rodičovských schůzkách nebo schůzkách na počátku roku k informacím o výběru povolání a s tím následného studia apod.)

 

Poskytujeme služby školám (žákům, rodičům, pedagogům) bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, sexuální orientaci, jejich politické přesvědčení, náboženství, společenské postavení, fyzický či psychický stav.

 

NABÍDKA PROGRAMŮ – KLIPPER

I. Stupeň ZŠ

Pro I. stupeň ZŠ je připraveno devět tematických bloků:

♣   KAMARÁD -1.-3. třída ⇒ vztahy, kladné a záporné vlastnosti, trávení volného času,…

♣  CESTOU DO ŠKOLY BEZPEČNĚ – 1. třída ⇒ co nás může potkat nejen cestou do školy,

správné rozhodování, zodpovědnost za sebe,…

♣  KOŠÍK PLNÝ ROZUMU – 2. třída ⇒ zdravý životní styl, zdravé stravování, pohyb, hygiena,…

♣   PRAVIDLA A CO JÁ? – 3. třída ⇒ pravidla, jak a proč se jimi řídit, slušné chování,…

♣  LÉTAJÍCÍ KOBEREC –  3. třída ⇒ poznávání lidí kolem sebe, kulturní odlišnosti,

mezilidská  tolerance

♣  JAK CHRÁNIT SÁM SEBE I.  – 4. třída ⇒ nebezpečné situace a jak s nimi zacházet,

rozhodování,…

♣  ŽIVOT ONLINE – 4. třída ⇒ zásady bezpečného internetu, chování na sociálních sítích,…

♣  PENÍZE NEROSTOU NA STROMĚ – 5. třída ⇒ základ finanční gramotnosti

♣  S BATOHEM DO SVĚTA – 5. třída ⇒ co o sobě vím, sebepoznání, „vybavení“ do nového kolektivu,…

ZŠ Vlkoš, 3.třída: „ Program proběhl v příjemné atmosféře, je přiměřený věku. Žáci reagovali a spolupracovali. Vhodně zvolené aktivity, příjemná a komunikativní přístup od lektorek. Děkujeme za kvalitně a přínosně připravený program.“  

 

II. Stupeň ZŠ

Pro II. Stupeň ZŠ je připraveno

                sedm  tematických bloků:

♣  SEZNAMOVÁK – 6. třída ⇒ kolektiv, vzájemná komunikace, klima ve třídě,…

♣  MOJE MÍSTO VE TŘÍDĚ – 6. třída ⇒ kolektiv, postoje, vzájemná tolerance,…

♣  JAK CHRÁNIT SÁM SEBE II. – 7. třída ⇒ co je odvaha a co nebezpečné chování, rozhodování,

                                                                       krizové situace,…

♣  MLUV SE MNOU, MLUVME SPOLU – 7. třída ⇒ komunikační dovednosti, oceňování,

                                                                                    postoje k autoritám,..

♣  GAMBLING – 8. třída ⇒ informovanost, prevence patologického hráčství,…

♣  ZÁVISLOST (NEJEN O DROGÁCH) – 8. třída ⇒ podpora správného rozhodování,

informovanost, sebeúcta, ano/ne postoje,…

♣  (NE)BEZPEČNÁ LÁSKA – 9. třída ⇒ sebepoznání, pohlavní choroby (jak se chránit), tabu,…

♣  NA CESTĚ – 9. třída- výbava dovedností jedince pro vstup do nového kolektivu

 

Přehled programů v PDF ke stažení ZDE

Pokud mají školy zájem využít našich služeb nebo ještě potřebují další informace, mohou nás kontaktovat: na telefonu 518 324 557, 739 084 422 nebo písemně na email: agentura@oskrok.cz

 

Především dlouhodobě spolupracujeme se školami v Kyjově, v obcích ORP Kyjov, Hodonín a Uherské Hradiště. Velkou zásluhu na tom, že můžeme pracovat se širokým okruhem škol na Kyjovsku, má především Město Kyjov, které se stalo v tomto směru donátorem a finančně preventivní programy pro ORP Kyjov podporuje.

Program prevence, ale realizujeme po dohodě i ve školách z jiných regionů s ohledem na kapacitu. Programy si pak hradí ze svých zdrojů. Cena programu je 800,-/2 vyučovací hodiny.

-ZŠ Vracov, 5.třída: „ Preventivní programy tyto děti vždy vítají s nadšením. Dnes to bylo stejné, téma velmi aktuální. Je důležité, aby žáci věděli, jak se ochránit a jak se zachovat v různých situacích. My si neustále povídáme o chování k sobě a druhým. Je dobré, pokud to slyší i od jiných.“